Tulenkäyttö on iso kokonaisuus

Artikkelit
Jarmo Sinkkonen

Maavoimien kokonaistulenkäyttö on kokonaisuus, joka muodostuu eri aselajien yhteistoiminnasta ja johon integroidaan myös ilma- ja merivoimien sekä liittolaisten tulenkäyttö. Kokonaistulenkäytön suorituskykyjä on kehitetty pitkäjänteisesti vuosien ajan.

Kokonaistulenkäytöllä vaikutetaan viholliseen halutulla alueella usean eri suorituskyvyn yhteiskäytöllä ja luodaan edellytykset taistelun onnistumiseksi tuottamalla viholliselle niin suuret tappiot, että sen hyökkäys pysähtyy.

Suluttamisella (esim. miinoittaminen ja estetyöt) vihollinen ohjataan haluttuun paikkaan, pysäytetään tai sitä hidastetaan aiheuttamalla sille tappioita. Suluttamisella myös suojataan omaa toimintaa ja vaikutetaan epäsuorasti hyökkääjän taistelusuunnitelmaan.

Pysäyttämällä ja ohjaamalla vihollinen sopivaan maastonkohtaan voidaan panssarintorjunta-aseilla tuhota vihollisen panssarivaunut ja panssaroidut ajoneuvot tehokkaasti.

Tykistön epäsuoralla tulella tuetaan taistelevia joukkoja keskittämällä tarvittaessa kaikki käytössä oleva tuli samaan maaliin. Vastatykistötoiminnalla lamautetaan vihollisen tuliyksiköt. Etukäteen suunnitellulla ja valmistellulla maalittamisella varmistetaan tehokas epäsuoran tulen käyttö. Kattavalla tiedustelu- ja tulenjohtoverkolla luodaan tilannekuva johtamisen tueksi.

Kauemmas ja tehokkaammin

Tykistöjärjestelmä muodostaa tulenkäytön kokonaisuuden, johon kuuluvat kenttätykistö, raketinheittimistö ja kranaatinheittimistö.

Tykistön tulenkäytöllä estetään vihollisen voiman kasvu liian suureksi tuottamalla tappioita syvällä alueella vihollisen joukoille, lamauttamalla johtaminen ja huoltoa sekä tuhoamalla kauaskantoinen tykistö ja avainkohteet. Tykistöjärjestelmän kehittämisen tavoitteena on ollut ampumaetäisyyksien ja ampumatarvikkeiden tehokkuuden kasvattaminen. Pitkällä kantamalla kyetään samalla suojaamaan omat tuliyksiköt vastustajan vaikutukselta.

Pidemmät ampumaetäisyydet ovat edellyttäneet viime vuosina erityisesti raskaan raketinheittimen, raskaan panssarihaupitsin, tulenjohdon, ampumatarvikkeiden sekä johtamisen ja ammunnanhallinnan kehittämistä.

Raskaiden raketinheittimen päivityksellä parannetaan raketinheittimen alustaa, aseosaa ja ammunnanhallintaa. Raketinheittimet myös peruskorjataan uudenveroisiksi. Päivitys varmistaa raketinheitinten käytettävyyden ja suorituskyvyn pitkälle 2050-luvulle sekä mahdollistaa tulevaisuuden ampumatarvikkeiden käytön ja hyötykuormien kansainvälisen yhteensopivuuden. Raskaiden raketinheitinten kykyä kauaskantoiseen tulenkäyttöön on myös tehostettu aluevaikutteisten ja pistemaaliin vaikuttavien GMLRS AW- ja UNITARY-ampumatarvikkeiden ja GMLRS ER -ampumatarvikkeiden hankinnoilla. 

155 PSH K9 FIN, "Moukari".

Raskaat 155 mm panssarihaupitsit, Moukarit (kansainvälisemmin tunnetaan nimellä K9) ovat lisänneet tykistön taistelunkestävyyttä panssaroinnin myötä. Hyvän maastoliikkuvuuden ja nopean tulenaloituskyvyn omaavilla haupitseilla mahdollistetaan kauaskantoinen joukkojen tukeminen laajalla alueella. Panssarihaupitsit on todettu Suomessa toimintavarmoiksi ja niistä on saatu erinomaiset kokemukset niin asevelvollisten koulutuksessa kuin ammunnoissakin.

Raskaiden ampumatarvikkeiden tuotannon tehostaminen on moninkertaistanut tuotantokyvyn Ukrainan sotaa edeltäneeseen tasoon verrattuna. Kotimaisen tuotannon lisääminen parantaa sotilaallista huoltovarmuutta.  Maavoimille on hankittu myös BONUS-panssarikuorma-ammuksia, joilla lisätään tehokkuutta panssaroitua vihollista vastaan. Pitkän kantaman laukauksilla saadaan kenttätykistön 155 mm kaluston kantamaa lisättyä aina 40 kilometriin asti.

Tutkalla tarkemmin ja nopeammin

Vihollisen tulenkäyttöjärjestelmien lamauttaminen on tykistön tärkeimpiä tehtäviä ja sillä suojataan omia joukkoja ja turvataan toimintakyvyn säilyminen. Näin mahdollistetaan omien operaatioiden onnistuminen. Uusilla TYTKA21-tykistötutkilla paikannetaan vihollisen ampuvat tuliyksiköt ja johdetaan niitä vastaan käytettävää tulta. Vihollisen ampuvan tuliyksikön koordinaatit saadaan määritettyä jo ennenkuin sen ampumat kranatit osuvat maaleihinsa. Näin vastatoimenpiteet voidaan aloittaa hyvin nopeasti.

Tutka mittaa taivaalla havaitsemansa kranaatit tai raketit ja laskee niiden ballistisen lentoradan perusteella lähtö- ja maalipisteen. Näin tieto paikannetuista vihollisen tuliasemista lähetetään tulikomentoina vastatykistötoimintaan varatulle tuliyksikölle ja lisätään myös tilannekuvaan vihollishavaintoina. Tutka johtaa oman tuliyksikön tulen paikantamaansa maaliin.

TYTKA21-ajoneuvona on 6×6 Mercedes-Bentz panssaroitu maastokuorma-auto. Miehistö on yhteensä neljä henkeä, joista kaksi työskentelee tutkamittauksen aikana ajoneuvon ohjaamossa ja kaksi tutkalaitekontissa.
Elektronisesti keilaava 3D tutka mittaa kolmannesympytäsektoriin: Sivusektori on siis 120°, korkeussektori 40°
Mittausetäisyydet tykistön ja kranatinheitinten ammuksiin noin 40 km, raketinheittimien raketteihin 70 km ja ilmamaaleihin maalin laadusta ja liiketilasta riippuen aina 250 km:n saakka.

TYTKA21

Tykistötutka on monitoimitutka, jolla valvotaan samalla myös ilmatilaa ja se kykenee vastatykistötoiminnan lisäksi paikantamaan myös lentokoneita ja lennokkeja, mikä parantaa myös joukon omasuojaa. Tykistötutkien koulutus varusmiehille on aloitettu Karjalan prikaatissa, ja ensimmäiset tutkamiehistöt valmistuvat kuluvan vuoden aikana.

Tiedustelun, valvonnan ja maalinosoituksen tehtäviin hankitut taistelijan mikrolennokit tehostavat tulenjohtotoimintaa ja tiedustelua yläilmoista.

Tulenjohtoon, tiedusteluun ja tuliasemien mittaustoimintaan käytettäviä kotimaisia MPL15- maalinpaikannuslaitteita päivitetään ja laitteiden uudempaa versiota MPL24 hankitaan lisää. Laitteiden lämpökameroita ja laseretäisyysmittareita vaihdetaan parempiin, ja ohjelmistopäivityksillä mahdollistetaan uusia mittaustoimintoja. Myös muuta tulenjohtovarustusta, kuten tulenjohtokiikareita ja suunnan mittaamiseen käytettäviä käsisuuntakehiä uusitaan.

Ammunnanhallintajärjestelmää päivitetään parhaillaan. Jatkossa mahdollistetaan tulikomentojen lähettäminen ja vastaanottaminen liittolaisilta digitaalisesti.

Johtamisjärjestelmästä tehdään kansainvälisesti yhteensopiva, mikä mahdollistaa tulevaisuudessa yhteisen tilannekuvan jakamisen ja muut johtamisen edellyttämät palvelut liittolaisten kanssa.

Panssarintorjuntaa ohjuksin

Jalkaväen uudet panssarintorjuntaohjukset SR- ja 2000 LR2 tuovat merkittävän lisän Maavoimien panssarintorjuntakykyyn ja täydentävät keski- ja kaukotorjuntaa. SR-panssarintorjuntaohjus on kymmenkiloinen yhden miehen ase, jolla yltää aina kahteen kilometriin saakka. Taistelutilanteessa  ampuja lukitsee ohjuksen hakupään kohteeseen ja laukaisee ohjuksen.  Ohjus ohjautuu itsenäisesti kohteeseen sen liiketilasta tai muutoksista riippumatta. Ase tehoaa kaikkiin ajoneuvoihin taistelupanssarivaunut mukaan lukien.

Panssarintorjuntaohjus 2000 LR2 mahdollistaa panssarinvaunujen tuhoamisen myös näköyhteyden ulkopuolelta. Molemmat ohjukset on varustettu kaksoisontelopanoksella, mikä mahdollistaa läpäisyn myös reaktiivipanssaroinnilla suojattuun panssarivaunuun.

PSTOHJ2000 LR2

Israelilainen PSTOHJ2000 LR2:n ampumaetäisyys on 200 – 5500 m. Ohjuksen vaatima miehistö on kolme – ryhmänjohtaja, ampuja ja lataaja. Käyttötapoja on kolme:

  • Lukitus (näköyhteys): ampuja lukitsee ohjuksen hakupään kohteeseen ja laukaisee ohjuksen.  Ohjus hakeutuu lukituspisteeseen.
  • Ohjaus (näköyhteys / ilman näköyhteyttä): ampuja laukaisee ohjuksen ja ohjaa sitä lennon aikana. Lukitseminen lennon aikana havaittuun kohteeseen.
  • Navigointi (ilman näköyhteyttä): Ohjukselle asetetaan tuliasemassa maalitieto ja laukaistaan ohjus kohteen suuntaan. Ohjus navigoi asetettuun maalipisteeseen inertia avulla. Lukitseminen lennon  aikana, kohteen tullessa näköesteen takaa näkyviin.

Maavoimat on ylläpitänyt vahvan kykynsä panssarimiinojen käyttöön. Sulutteet lisäävät maaston luonnollista estearvoa ja ne liittyvät aina muuhun vaikuttamiseen ja joukkojen käyttöön. Viimeaikojen hankinnoilla on parannettu suluttamisen nopeutta. Suluttaville pioneerijoukoille on hankittu miinasijaporia, monikäyttöperävaunuja ja työkoneita. Tulevaisuudessa teknologiaa hyödynnetään entistä enemmän miinojen toimintaperiaatteiden, miinoitteiden etähallittavuuden ja paikantamisen suhteen.

Moniherätepanssarimiina koostuu moniherätelaukaisimesta ja siihen kiinnitettävästä telamiinan panososasta. Miinaa käytetään ensisijaisesti raskaita tela- ja pyöräajoneuvoja vastaan, ja se toimii koko kohdeajoneuvon leveydellä myös sen pohjan alla. Miinan teho perustuu kohdeajoneuvon pohjan puhkaisuun, ajoneuvon pyörästön tai telaston tuhoamiseen sekä panososan aikaansaamaan painevaikutukseen ajoneuvon sisällä.

Moniherätepanssarimiina

Moniherätelaukaisimessa on neljä erityyppistä sensoria: Tärysensori herättää laukaisimen elektromagneettisen sensorin, ja painosensori toimii sen laukaisupäätöksen tukena. Kallistussensori puolestaan ehkäisee miinan raivaamista.

Maavoimien kokonaistulenkäyttö on suorituskykyinen kokonaisuus, jonka kehittäminen jatkuu muun muassa asejärjestelmien kantamien, tarkkuuden ja liikkuvuuden osalta. Ja on muistettava, että maavoimien taisteluun osallistuvat yhteisoperaatioissa kaikki puolustushaarat sekä tarvittaessa Nato-liittolaisemme niin tiedustelutietoa välittäen kuin tulenkäytöllään.

 

Kuvat Puolustusvoimat. Otsikkokuvassa 298 RSRAKH 06.