Maavoimien komentaja vaihtui

Artikkelit
Suomen Sotilas

Maavoimien komentajan vaihtotilaisuus järjestettiin tänään 30.12. Mikkelissä.

 

Maavoimien komentajana aloittaa kenraaliluutnantti Pasi Välimäki, joka on toiminut Puolustusvoimien operaatiopäällikkönä elokuusta 2019 lähtien. Maavoimia elokuusta 2017 alkaen johtanut kenraaliluutnantti Petri Hulkko siirtyy reserviin. 

 

Suomen Sotilas tarjoaa lukijoilleen tuoreeltaan komentajien puheet, jotka antavat tiivistetysti hyvän katsauksen maavoimiimme.

 

 

 

Kenraaliluutnantti Petri Hulkon puhe Maavoimien komentajan vaihtokatselmuksessa
30.12.2021 Mikkelissä

 

Herra kenraali, arvoisat kutsuvieraat, arvoisat työtoverit, varusmiehet, hyvät naiset ja miehet,


Maavoimat on hyvässä iskussa. Olen todennut tämän useaan otteeseen eri yhteyksissä.
Käsitykseni on sekä ammattisotilaan absoluuttinen arvio omasta joukosta, että myös laajasti
tunnustettu subjektiivinen käsitys Suomen maavoimista. Kiitos tästä kuuluu teille Maavoimien
henkilöstö, niin palkattu henkilöstö kuin varusmiehet. Vain me yhdessä olemme maavoimat.


Lähes neljän ja puolen vuoden komentajakauttani on leimannut ehkä kolme keskeistä asiaa,
valmius, kansainvälisyys ja korona. Valmiuden osalta olemme kehittäneet kustannustehokkaan
järjestelmän, joka hyödyntää asevelvollisuusjärjestelmäämme täysimittaisesti.
Valmiusjärjestelmämme on toimiva ja uskottava tässä vaikeasti ennustettavassa
turvallisuusympäristössä.

 

Kansainvälinen yhteistyö on jokapäiväistynyt. Tämä yksinomaan positiivisessa mielessä. Teemme
jatkuvaa yhteistyötä lähimpien kumppanimaiden kanssa. Yhteiset harjoitukset lisäävät
puolustuksemme uskottavuutta ja ennaltaehkäisykykyä. Erityisesti Suomi-Ruotsi
maavoimayhteistyö on laajentunut koskemaan kaikkia osa-alueita, materiaaliyhteistyöstä
harjoittelun kautta operatiiviseen suunnitteluun. Tästä suuri kiitos ulkomaisille kollegoilleni.


Koronan kanssa olemme oppineet elämään. Pandemian miinusmerkkisten vaikutusten lisäksi on
tälläkin pilvellä hopeareunus. Korona on lisännyt kriisitietoisuutta ja kriisin sietokykyä sekä antanut
uutta ajattelua esimerkiksi koulutuksen järjestelyihin. Ei siis niin huonoa, ettei jotain hyvääkin.


Viimeisimmän puolustusselonteon mukaisesti on paikallispuolustus vahvasti korostettuna.
Paikallispuolustuksen jatkokehittäminen lähtee nyt toteutukseen. Olen siitä henkilökohtaisesti
tyytyväinen, se on lähellä sydäntäni. Äskettäin päätetyt strategiset hankkeet tukevat Maavoimien
suorituskykyä. Nyt maavoimilla on perusteet suunnitella ja rakentaa tulevaisuuden maavoimia.
Siinä on teille riviin jäävät paljon haastavaa ja mielenkiintoista työsarkaa.

 

Maavoimien tulos tehdään joukoissa. Te arvoisat joukko-osastojen komentajat joukkoinenne
olette luoneet sen maavoimien suorituskyvyn, josta voimme olla nyt ylpeitä. Kiitos teille ja teidän
henkilöstöllenne siitä suuriarvoisesta ja laadukkaasta työstä Maavoimien hyväksi.

 

Maavoimien esikunnan henkilöstö. Hyvä ja ammattitaitoinen johtoesikunta mahdollistaa
Maavoimien johtamisen. Te olette enemmän kuin vastanneet teihin asetettuja odotuksia. Kiitos
tuestanne minulle ja tekemästänne työstä. Jatkakaa samaan malliin.

 

Komentajakauteni tähtihetkiä ovat olleet asevelvollisten kohtaamiset, niin varusmiesten kuin
reserviläisten. En koskaan lakkaa hämmästelemästä teidän varusmiesten kykyä omaksua lyhyessä
ajassa sotilaan taitoja samoin kuin reserviläisten kykyä yhdistää siviili- ja sotilasosaaminen. Kun
tähän liitetään joukkohenki, niin siinä on kaikki. Tässä kiteytyy yleinen asevelvollisuus.


Meidän on edelleen tehtävä kaikkemme, että mahdollisimman moni suomalainen mies ja
vapaaehtoinen nainen aloittaa varusmiespalveluksen ja suorittaa sen kunnialla loppuun. Tämä ei
ole ainoastaan sotilaallisesta tarpeesta lähtevä vaatimus, vaan myös koko yhteiskunnan etu. Näen
yleisen asevelvollisuuden merkittävä osana demokraattista järjestelmää ja Suomen puolustamisen
välttämättömyytenä. Te paikalla olevat varusmiehet ja vapaaehtoiset naiset olette mallikelpoinen
esimerkki tästä.

 

Herra Kenraali,


Hyvien alaisten lisäksi, on tärkeää keskinäinen luottamus esimiehen kanssa. Kiitän sinua
esimiehenä ja ystävänä tuestasi Maavoimien johtamisessa.

 

Arvoisat kuulijat,


Luovutan hyvässä iskussa olevat Maavoimat kenraaliluutnantti Pasi Välimäelle hyvillä mielin.
Komentajan vaihto tuo aina uusia vivahteita, joka on hyvä asia. Maavoimien henkilöstö on
motivoitunut, ammattitaitoinen ja sitoutunut työhönsä. Se on paras tae komentajan tehtävässä
onnistumiselle. Tiedän, että Maavoimat jää hyviin käsiin ja toivotan sinulle Pasi mitä parhainta
menestystä työssäsi Maavoimien johdossa.

Hulkko ja Välimäki. Taustalla CV9030 rynnäkköpanssarivaunu.

Kenraaliluutnantti Pasi Välimäen puhe Maavoimien komentajan vaihtokatselmuksessa
30.12.2021 Mikkelissä


Herra kenraali, arvoisat kutsuvieraat, työtoverit, sotilaat, hyvät naiset ja miehet,


Herra kenraali Petri, saan ottaa vastaan Maavoimat, jotka ovat komentajakautesi aikana
kehittyneet sekä valmiuden että suorituskyvyn osalta merkittävästi. Maavoimien kykyä vastata
niin nopeasti kehittyviin sotilaallisiin uhkiin kuin normaaliolojen poikkeustilanteisiin – kuten
korona – on parannettu nimenomaan viime vuosina. Koulutuksessa on otettu käyttöön niin
valmiusyksikkötoiminta kuin Koulutus2020 kokonaisuuden käytänteitä – kehitys on ollut
merkittävä ja se on näkynyt joukkojen päivittäisessä toiminnassa.


Maavoimien kansainvälinen yhteistyö on ottanut huomattavia edistysaskelia selkeän ohjauksesi ja
johtajuutesi ansiosta. Olet aina tuonut esille sotilas- ja siviilihenkilöstömme ammattitaidon ja
potentiaalin – Maavoimat koostuu ammattitaitoisesta, sitoutuneesta ja motivoituneesta
kantahenkilökunnasta, reserviläisistä ja varusmiehistä. Tämän päivän Maavoimat on koulutus- ja
valmiusorganisaatio, joka tunnetaan niin kotimaassa kuin ulkomailla sekä korkeasta
suorituskyvystä että vahvasta maanpuolustustahdosta.


Maavoimien henkilöstö,


Joukko-osastoissa vuosi alkaa laadittujen suunnitelmien mukaisesti – mutta toimintaa ja tekemistä
on kyettävä säätelemään tilanteenmukaisesti. Meidän on tunnistettava, että edessä on
haasteelliset ajat. Turvallisuustilanne Euroopassa ei ole hyvä ja vakaa. Meidän on valmistauduttava
ja myös varauduttava kohtaamaan mahdolliset heijastevaikutukset. Tällä hetkellä meihin ei
kohdistu sotilaallista uhkaa. Koronapandemia ei tunnu hellittävän ja sen hallintaan saamisen
toimet tulevat vaikuttamaan arjen palveluksen järjestelyihin niin palveluksessa kuin vapaalla – näin
ainakin toistaiseksi.


Meidän tulee etsiä ratkaisuvaihtoehtoja, tarkennettava suunnitelmia ja pidettävä tehtävä
kirkkaana mielessä, kun ratkomme edessämme olevia haasteita – olivat ne sitten suuria tai pieniä.
Tarvitaan innovatiivisuutta ja johtajuutta – ihan kaikilla tasoilla.


Valtioneuvoston puolustusselonteon linjausten toimeenpano käynnistyy. Asevelvollisuuden
kehittäminen laaditun mietinnön pohjalta alkaa myös. Perinteisesti Suomessa maapuolustukselle
ja maavoimille asetetaan huomattavia odotuksia, kun puhutaan Suomen puolustamisesta.
Tulemme vastaamaan jatkossakin näihin odotuksiin yhdessä muiden puolustushaarojen ja
Pääesikunnan alaisten laitosten kanssa. Samalla kun maavoimissa ylläpidämme valmiutta ja
koulutamme joukkoja sodan ajan tarpeisiin, suunnittelemme Pääesikunnan johdolla tulevaisuuden
maavoimia osana puolustusjärjestelmää – olemme keskeinen osa kokonaisvaltaista
aluepuolustusta.


Keskeinen osa kokonaisvaltaista aluepuolustusta on paikallispuolustus, jonka uudistaminen
käynnistetään. Yhtenä tarkoituksena on myös lisätä paikallista kykyä laaja-alaisten vaikuttamisen
vastaisiin toimiin kattavasti koko valtakunnassa. Paikallispuolustuksen ja siihen tarkoitettujen
joukkojen ja suorituskykyjen kehittämisen käytännön suunnittelu tulee olemaan varsin
mielenkiintoista ja antoisaa, koska paikalliset erityspiirteet ja osaaminen – paikalliset viranomaiset
ja reserviläiset – otetaan huomioon.


Arvoisat kuulijat,


Puolustusyhteistyö avainkumppaniemme kanssa on tärkeää. Meillä on paljon eri yhteistyön
keinoja ja tasoja johtajien tapaamisista esikuntakeskusteluihin, aina Suomen ja Ruotsin väliseen
operatiiviseen suunnitteluun asti. Kaikki edellä mainittuja tarvitaan, mutta tärkein ja konkreettisin
vuorovaikutus tapahtuu kriisinhallintaoperaatioissa ja harjoitustoiminnassa. Siellä toiminta
konkretisoituu ja suorituskyvyt kehittyvät. Näin parannetaan niin Maavoimien poikkeusolojen
suorituskykyä kuin kykyä operoida kriisinhallintaoperaatioissa.


Herra kenraali Petri, kiitän sinua Maavoimien eteen tekemästäsi työstä ja johtajuudesta. Sotilaan
onnea ja lujaa terveyttä, mitä ikinä tulevaisuudessa päätätkään tehdä.


Herra kenraali, yhdessä Maavoimien henkilöstön kanssa teemme parhaamme, että Maavoimien
suorituskyky, valmius ja maanpuolustustahto kehittyvät edelleen.


Sotilaat, kohottakaamme kolminkertainen Eläköön-huuto Maavoimille – eläköön eläköön eläköön